Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

31/10/2023

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức


Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức

17/10/2023

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức


Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

13/10/2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024


Thông báo tuyển dụng viên chức

12/09/2023

Thông báo tuyển dụng


Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

18/07/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ


Thông báo đấu giá tài sản

31/05/2023

Thông báo đấu giá tài sản


Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

14/04/2023

Thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức


Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức

14/04/2023

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức


Quyết định Phê duyệt kết quả trúng thầu thi công sân dal trước khu D

14/04/2023

Quyết định Phê duyệt kết quả trúng thầu thi công sân dal trước khu D


Thông báo Đấu giá tài sản

14/04/2023

Thông báo Đấu giá tài sản