Phòng Thông tin – Khảo thí

17/05/2024

Thông tin chung:

Tên phòng: Phòng Thông tin – Khảo thí

Số điện thoại liên hệ: 02773. 851. 885

Email: phongthongtin@cdytdt.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Ths. Lê Minh Luận

Phó trưởng phòng: Ths. Trương Minh Tuấn, Ths. Nguyễn Thị Yến Tuyết

Chức năng - Nhiệm vụ:

a) Nhiệm vụ về thông tin:
* Về thông tin truyền thông
- Tham mưu Hiệu trưởng việc xây dựng thương hiệu nhà trường.
- Phụ trách các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường ra bên ngoài.
- Là đại diện ngôn luận của trường và làm việc với cơ quan thông tấn báo chí.
- Cung cấp quản lý các kênh thông tin nội bộ.
* Về Công nghệ thông tin
- Ứng dụng và phát triển CNTT vào các hoạt động của nhà trường.
- Quản lý hệ thống CNTT của nhà trường.
- Quản trị Website của nhà trường.
* Về Công tác tư liệu, thư viện
- Quản lý, phát triển các nguồn học liệu cho nhà trường.
- Phục vụ công tác in ấn và mượn trả sách, tài liệu học tập nghiên cứu.
b) Nhiệm vụ về Khảo thí.
 * Công tác khảo thí
Triển khai tổ chức các kỳ thi trên cơ sở tuân thủ các quy chế thi của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội triển khai tổ chức thi nhằm đảm bảo chất lượng của nhà trường. Giải quyết các vấn đề chuyên môn về thi cử như: nội dung thi, cấu trúc bài thi, thời gian thi,… cũng như các nghiệp vụ chuyên môn của khâu tổ chức kỳ thi theo quy định.
* Công tác tuyển sinh
- Phối hợp với Phòng Đào tạo – QLKH:
+ Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, đề án tuyển sinh hàng năm của nhà trường.
+ Trực tiếp thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp dữ liệu báo cáo hội đồng tuyển sinh định kỳ, đột xuất và cấp trên theo quy định.
+ Tổ chức thi tuyển, xét tuyển, nhập học theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.
 c) Nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị trực thuộc phòng Thông tin - Khảo thí theo Quyết định số 62/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2024 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. 
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp là nơi tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo các hình thức tập trung, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa v.v... đồng thời triển khai nghiên cứu ứng dụng về CNTT của Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp.
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Trung tâm có trách nhiệm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng phải thực hiện đúng theo quy chế, quy định về sử dụng hệ thống mạng và CNTT của trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp.