Công khai tài chính-kế toán

08/05/2023

- Thông báo về việc  thu học phí và chi đào tạo năm học 2023 - 2024: Chi tiết

- Quyết định Ban hành mức thu học phí năm học 2023 - 2024: Chi tiết

-  Quyết định mức thu (học phí và chi đào tạo) sinh viên Việt Nam không được hỗ trợ mức chi đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp  năm học 2023 - 2024: Chi tiết

-  Quyết định Ban hành mức thu học phí đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn năm học 2023 - 2024: Chi tiết

 - Công khai quyết toán tài chính năm 2022: chi tiết

 - Công khai quyết toán tài chính năm 2021: chi tiết