Đánh giá chất lượng

19/05/2023

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2023: Chi tiết

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược và ngành Điều dưỡng năm 2023: Chi tiết

- Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá năm 2023: Chi tiết

- Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2022: Chi tiết

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược và ngành Điều dưỡng năm 2022: Chi tiết

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2022: Chi tiết

- Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá năm 2022: Chi tiết

- Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2021: Chi tiết

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược và ngành Điều dưỡng năm 2021: Chi tiết

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021: Chi tiết

- Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá năm 2021: Chi tiết

- Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020: Chi tiết

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược và ngành Điều dưỡng năm 2020: Chi tiết

- Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020: Chi tiết

- Quyết định bổ sung thành viên hội đồng tự đánh giá năm 2020: Chi tiết