Phòng Tài chính - Kế toán

14/05/2024

Thông tin chung:

Tên phòng: Phòng Tài chính - Kế toán

Số điện thoại liên hệ: 02773. 877.006

Email: phongtckt@cdytdt.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: CN. Trương Lệ Hằng

Phó trưởng phòng: CN. Bùi Văn Trần Thanh Thảo

Chức năng - Nhiệm vụ:

a) Chức năng:
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; về công tác ngân sách, tài chính kế toán, quản lý và phân phối tài chính, thanh quyết toán theo đúng chế độ, thể lệ quản lý tài chính của nhà nước; quản lý sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, công khai minh bạch các nguồn tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
b) Nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ dự toán cấp 2: xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính; tổ chức điều hành triển khai thực hiện dự toán được giao; tổ chức bộ máy kế toán theo nhiệm vụ và yêu cầu kế toán.
Tổ chức thu học phí, dịch vụ; xây dựng kế hoạch tăng nguồn thu; tổ chức kiểm tra giám sát mọi hoạt động thu chi tài chính, các khoản thanh toán nợ; tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính theo đúng quy định hiện hành; tổ chức theo dõi các báo cáo và quyết toán các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
Thu thập xử lý thông tin về tình hình quản lý và sử dụng tài sản; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính.
Phân tích thông tin, số liệu kế toán theo quy định pháp luật; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.
Thẩm tra dự toán, quyết toán mua sắm, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ; sửa chữa thường xuyên trong phạm vị thẩm quyền; theo dõi quản lý sử dụng thanh quyết toán và tất toán nguồn kinh phí thực hiện các dự án, đề án, hợp đồng kinh tế theo đúng quy định nhà tài trợ và pháp luật Việt Nam.
Thực hiện tổng hợp quyết toán và báo cáo tài chính theo quy định.
Xây dựng và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.
Bảo quản, lưu trữ chứng từ , hồ sơ kế toán theo quy định.
Hướng dẫn, phổ biến các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính; việc chấp hành dự toán, chấp hành chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.
Tổ chức thu đủ, thu đúng quy định; chủ trì phối hợp các đơn vị trong việc xây dựng, ban hành mức thu, xây dựng quy chế quản lý tài chính, bổ sung quy chế đảm bảo phù hợp với thực tế và chính sách của nhà nước trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.