Công khai Tổ chức - Hành chánh, Quản trị

10/05/2023

- Quyết định về việc hủy gói thầu photocopy Chi tiết

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh thực hiện 12 tháng: Chi tiết

- Thông báo khởi công gói thầu số 5: Chi tiết

- Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu số 5: Chi tiết

- Thông báo mời thầu: Chi tiết

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: thuê dịch vụ vệ sinh thực hiện 12 tháng Chi tiết

- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp: Chi tiết