Ban Giám hiệu

24/04/2023

- Hiệu trưởng: BSCKII. Nguyễn Công Cừu 
- Điện thoại: 02773.877.880
- Email: nccuu@cdytdt.edu.vn

- Phó Hiệu trưởng: BSCKII. Nguyễn Tấn Hưng 
- Điện thoại: 02773.877.008
- Email: nthung@cdytdt.edu.vn

- Phó Hiệu trưởng: DSCKI. Nguyễn Thị Kim Ngọc 
- Điện thoại: 02773.851.537
- Email: ntkngoc@cdytdt.edu.vn

- Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Quang Vinh 
- Điện thoại: 02773.876.989
- Email: nqvinh@cdytdt.edu.vn