Ban Giám hiệu

24/04/2023

- Hiệu trường: BSCKII. Nguyễn Công Cừu 
- Điện thoại: 02773.877.880
- Email: ncc@cdytdt.edu.vn

- Phó Hiệu trường: BSCKII. Nguyễn Tấn Hưng 
- Điện thoại: 02773.877.008
- Email: nth@cdytdt.edu.vn

- Phó Hiệu trường: DSCKI. Nguyễn Thị Kim Ngọc 
- Điện thoại: 02773.851.537
- Email: ntkngoc@cdytdt.edu.vn

- Phó Hiệu trường: Ths. Nguyễn Quang Vinh 
- Điện thoại: 02773.876.989
- Email: nqv@cdytdt.edu.vn