Phòng Tổ chức - Hành chánh, Quản trị

11/04/2024

Thông tin chung:

Tên phòng: Phòng Tổ chức - Hành chánh, Quản trị

Số điện thoại liên hệ: 02773. 854. 133

Email: phcqt@cdytdt.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: DSCKI. Nguyễn Ngọc Thanh Sơn

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Huỳnh Nhân; Ths. Hà Xuân Trường; CN. Nguyễn Thị Kim Ngân

Chức năng - Nhiệm vụ

Công tác Tổ chức:

- Tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng, ban hành các quy chế, quy định và các loại văn bản khác về công tác tổ chức cán bộ phục vụ các mặt hoạt động của nhà trường.
- Đề xuất các phương án xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức của trường; thành lập, sát nhập, chia tách hoặc giải thể các đơn vị trong trường.
- Giúp lãnh đạo trường xây dựng đề án vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động hàng năm. Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Tham mưu cho lãnh đạo điều động nhân sự của nhà trường phục vụ các hoạt động dịch vụ, các dự án do nhà trường tiến hành hoặc tham gia.
- Tham mưu cho lãnh đạo bố trí sử dụng đội ngũ; quy hoạch viên chức quản lý; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn cho viên chức, người lao động.
- Phối hợp với các phòng, khoa liên quan để theo dõi tình hình tư tưởng chính trị của viên chức, người lao động và sinh viên. 
- Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động; Thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động. Tham mưu và chuẩn bị việc ký kết các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho viên chức, người lao động.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động của viên chức, người lao động. Nắm tình hình tư tưởng của viên chức, người lao động để tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Tổ chức đánh giá xếp loại, đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức, người lao động theo quy định. 
- Thống kê, báo cáo cấp trên các mặt công tác theo yêu cầu.

Công tác Hành chính:

- Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và đi các nơi trong và ngoài nhà trường. Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu nhà trường. Bảo đảm quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo trường ký.
- Dự thảo các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức thực hiện việc in ấn các công văn, báo cáo, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn thư. Phụ trách công tác tổng hợp và thi đua của nhà trường.
- Tổ chức đón tiếp và theo dõi hoạt động các đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác với trường.
- Quản lý đội bảo vệ, tổ chức công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy khu học tập và làm việc.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Công tác quản trị thiết bị:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc đầu tư trang bị các thiết bị, phương tiện dạy học và nghiên cứu khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Quản lý và sắp xếp phòng học cho các khoa và các hệ đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các phòng, khoa, trung tâm và nhà trường.
- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất. 
- Quản lý điện – nước khu học tập, làm việc. 
- Quản lý toàn bộ khuôn viên của trường: vệ sinh, cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt khác, đảm bảo cho nhà trường xanh - sạch - đẹp.
- Quản lý và lưu trữ các hồ sơ về xây dựng, nhà đất; Sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị (kể cả phương tiện vận chuyển); Cải tạo, nâng cấp, xây mới các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường.
- Quản lý bộ phận in ấn chịu trách nhiệm in ấn các loại tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, biểu mẫu, tài liệu chuyên môn trong nhà trường theo kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị sử dụng trang thiết bị đúng mục đích và quy trình; Đề xuất việc mua sắm mới, thanh lý, xử lý thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến do đơn vị quản lý để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả.
- Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê tài sản. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán trong việc nhập và đối chiếu tài sản tăng giảm, định kỳ ba tháng/lần. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản do các đơn vị quản lý sử dụng.
- Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định của nhà nước. Đề xuất việc thanh lý, xử lý thiết bị, vật tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả.
- Quản lý phương tiện đi lại theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, Thông tư số 24/2019/TT-BTC và Quyết định số 61/QĐ-CĐYT của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp qui định về tiêu chuẩn và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

Quản lý Y tế trường học:

- Quản lý thuốc và hồ sơ y tế toàn trường. Phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, khám bệnh và sơ cứu; Giới thiệu viên chức, người lao động và sinh viên đi bệnh viện tuyến trên. Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên toàn trường.

Công tác Thanh tra - pháp chế:

- Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, tổ chức giám sát, kiểm tra các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện các chính sách và pháp luật về các hoạt động của nhà trường trong tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo trong trường. 
- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm liên quan để thực hiện chức trách nhiệm vụ. Giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, quy chế giảng dạy – học tập đã được thông qua; Việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; Kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện quy chế thi cử ở tất cả các bậc và hệ đào tạo của trường.
- Thanh tra các hoạt động, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động do Bộ chủ quản phát động.
- Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên và sinh viên; Công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng và công tác xây dựng đội ngũ viên chức sự nghiệp và viên chức quản lý.
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác quy họach, tài chính, cơ sở vật chất và các hoạt động khác liên quan đến công tác tài chính.
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến - sáng kiến kinh nghiệm, công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.
- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát, thanh tra các hoạt động quan hệ quốc tế của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.