Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023

18/10/2023

Phụ lục: Chi tiết

Phiếu đăng kí dự tuyển: Download