Phòng Công tác sinh viên

26/04/2024

Thông tin chung:

Tên phòng: Phòng Công tác sinh viên

Số điện thoại liên hệ: 02773. 871.596

Email: phongctsv@cdytdt.edu.vn

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Ths. Châu Thị Thuý Hằng

Phó trưởng phòng: CN. Phạm Văn Mi

Chức năng - Nhiệm vụ:

a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 
- Lập kế họach và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho học sinh, sinh viên.
- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên. Nắm tình hình tư tưởng của sinh viên tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.
b) Công tác quản lý học viên, sinh viên:
- Phối hợp tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt đầu khóa học cho sinh viên. 
- Thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế rèn luyện. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong sinh viên.
- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý; Đồng thời phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm của nhà trường trong việc quản lý sinh viên. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với sinh viên. 
- Quản lý sinh viên nội, ngoại trú theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
- Phối hợp và vận động sinh viên tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  - Quản lý Lưu học sinh theo quy chế phối hợp do UBND tỉnh ban hành.
  - Giúp Hiệu trưởng quản lý hệ thống Giáo viên chủ nhiệm – Cố vấn học tập và ban cán sự các lớp trong việc quản lý việc học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên.