Công khai tài chính-kế toán

08/05/2023

- Quyết định 158/CĐYT ngày 16/05/2024 về việc công khai sử dụng dự toán ngân sách năm 2024: Chi tiết

- Quyết định 111a/CĐYT ngày 15/04/2024 về việc công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024: Chi tiết

- Quyết định 112/CĐYT ngày 17/04/2024 về việc phân khai sử dụng dự toán ngân sách năm 2024: Chi tiết

- Quyết định 46/CĐYT ngày 06/02/2024 về việc phân khai sử dụng dự toán ngân sách năm 2024: Chi tiết

- Quyết định 08/CĐYT ngày 24/01/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024: Chi tiết

- Quyết định 34/CĐYT ngày 03/01/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023: Chi tiết

- Quyết định 411a/CĐYT ngày 12/10/2023 về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2023: Chi tiết

- Quyết định 273a/CĐYT ngày 07/07/2023 về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023: Chi tiết

- Quyết định 115a/CĐYT ngày 10/04/2023 về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023. Chi tiết

- Thông báo về việc  thu học phí và chi đào tạo năm học 2023 - 2024: Chi tiết

- Quyết định Ban hành mức thu học phí năm học 2023 - 2024: Chi tiết

-  Quyết định mức thu (học phí và chi đào tạo) sinh viên Việt Nam không được hỗ trợ mức chi đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp  năm học 2023 - 2024: Chi tiết

-  Quyết định Ban hành mức thu học phí đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn năm học 2023 - 2024: Chi tiết

 - Công khai quyết toán tài chính năm 2022: chi tiết

 - Công khai quyết toán tài chính năm 2021: chi tiết