Công khai Tổ chức - Hành chánh, Quản trị

10/05/2023

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng thầu cung cấp Vật tư vệ sinh từ tháng 04/2024 đến tháng 07/2024: Chi tiết

- Kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: Chi tiết

- Quyết định về việc phê duyệt trúng giá thuê 4 đường truyền Internet tốc độ 250Mbps thời gian 24 tháng: Chi tiết

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng thầu cung cấp Cờ lưu niệm: Chi tiết

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng thầu cung cấp khung biểu trưng: Chi tiết

- Quyết định về việc hủy gói thầu photocopy Chi tiết

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh thực hiện 12 tháng: Chi tiết

- Thông báo khởi công gói thầu số 5: Chi tiết

- Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu số 5: Chi tiết

- Thông báo mời thầu: Chi tiết

- Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: thuê dịch vụ vệ sinh thực hiện 12 tháng Chi tiết

- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp: Chi tiết