Công khai Đào tạo - QLKH

13/11/2023

- Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Dược 2022: Chi tiết

- Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Y sỹ 2022: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông chính quy ngành Điều dưỡng 2022: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng 2022: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Phục hồi chức năng 2021: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp ngành Y sỹ 2021: Chi tiết

-  Chương trình đào tạo Xoa bóp Bấm huyệt 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo Trung cấp ngành Y sỹ 2020: Chi tiết

-  Chương trình đào tạo Chăm sóc Ngưới cao tuổi 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông chính quy ngành  Kỹ thuật PHCN 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Kỹ thuật PHCN 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông chính quy ngành Hộ sinh 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Hộ sinh 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông chính quy ngành Dược 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành Dược 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Dược 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông chính quy ngành Điều dưỡng 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng 2020: Chi tiết

- Chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành Dược 2019: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng 2019: Chi tiết

-  Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Dược 2019: Chi tiết

-  Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Hộ sinh 2019: Chi tiết

-  Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Kỹ thuật xét nghiệm 2019: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Phục hồi chức năng 2019: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp ngành Dược 2019: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp ngành Y sỹ 2019: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ sơ cấp bậc 1 ngành xoa bóp bấm huyệt 2019: Chi tiết

- Chuẩn đầu ra trình độ sơ cấp bậc 2 ngành chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi 2019: Chi tiết