THÔNG BÁO

Thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2011-2012

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-CTHSSV

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v Nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2011 – 2012)

 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật của Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp, ngày 23 tháng 04 năm 2012 về việc xét học bổng khuyến khích học tập, học kỳ I năm học 2011 – 2012 cho học sinh các khóa 2009, 2010, 2011.

Nay Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Tháp thông báo đến toàn thể học sinh các khóa 2009, 2010, 2011 như sau:

1.       Trường đã công bố danh sách dự kiến học sinh nhận học bổng học kỳ I năm học 2011-2012.  

2.       Các thắc mắc của học sinh liên quan đến vấn đề học bổng liên hệ trực tiếp phòng CTHS-SV hoặc liên hệ qua số ĐT: 067.3871.596 để được giải đáp.

3.       Thời gian nhận học bổng dự kiến: Ngày 10 tháng 05 năm 2012

Chú ý: Các thắc mắc của học sinh liên quan đến học bổng phải trước ngày 04/05/2012, sau thời gian trên mọi thắc mắc của học sinh nhà trường sẽ không giải quyết.

 

                                                                                                    PHÒNG CTHSSV

       Trưởng phòng

             (Đã ký)

 

Ths. Võ Thị Mộng Yến

Đính kèm tập tin:

-          Danh sách Học sinh Khoá 2009

-          Danh sách Học sinh Khoá 2010

-          Danh sách Học sinh Khoá 2011