3/21/2014 8:54:23 AM

Báo cáo tự đánh giá Kiểm định chất lượng Giáo dục Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 2013


Công khai Chuẩn đầu ra

 Báo cáo thống kê số lượng sinh viên Cao đẳng điều dưỡng khóa 1 có việc làm sau tốt nghiệp 23-02-2016 14:55:26

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Hộ sinh hệ chính quy 12-11-2015 09:08:45

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp ngành Kỹ thuật xét nghiệm hệ Chính quy 12-11-2015 09:04:08

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ Tin học - Ngoại ngữ đối với sinh viên, học sinh trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp bắt đầu từ Cao đẳng K4 và TCCN K37 (năm 2015) 12-11-2015 08:58:19

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Dược học hệ chính quy 28-07-2015 08:06:21

 Quyết định số 1292/QĐ-BGDĐT ngày 15/04/2014 về việc cho phép Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp đào tạo ngành Dược học trình độ Cao đẳng 22-04-2014 09:30:11

 Báo cáo số 124/BC-CĐYT về việc Báo cáo thực hiện quy chế Công khai năm học 2013-2014 10-03-2014 15:06:30

 Quyết định số 168/QĐ-SYT của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tạm phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc 07-03-2014 11:26:43

 Công khai thông tin chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Năm học 2010-2011 26-01-2011 15:57:08

 Công khai thông tin chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Năm học 2010-2011 10-01-2011 16:22:28

 Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 10-01-2011 16:18:51

 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2009 10-01-2011 16:14:52