11/12/2015 9:04:08 AM

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp ngành Kỹ thuật xét nghiệm hệ Chính quy

Công khai Chuẩn đầu ra

 Báo cáo thống kê số lượng sinh viên Cao đẳng điều dưỡng khóa 1 có việc làm sau tốt nghiệp 23-02-2016 14:55:26

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Hộ sinh hệ chính quy 12-11-2015 09:08:45

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ Tin học - Ngoại ngữ đối với sinh viên, học sinh trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp bắt đầu từ Cao đẳng K4 và TCCN K37 (năm 2015) 12-11-2015 08:58:19

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Dược học hệ chính quy 28-07-2015 08:06:21

 Quyết định số 1292/QĐ-BGDĐT ngày 15/04/2014 về việc cho phép Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp đào tạo ngành Dược học trình độ Cao đẳng 22-04-2014 09:30:11

 Báo cáo tự đánh giá Kiểm định chất lượng Giáo dục Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 2013 21-03-2014 08:54:23

 Báo cáo số 124/BC-CĐYT về việc Báo cáo thực hiện quy chế Công khai năm học 2013-2014 10-03-2014 15:06:30

 Quyết định số 168/QĐ-SYT của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tạm phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc 07-03-2014 11:26:43

 Công khai thông tin chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Năm học 2010-2011 26-01-2011 15:57:08

 Công khai thông tin chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Năm học 2010-2011 10-01-2011 16:22:28

 Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 10-01-2011 16:18:51

 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2009 10-01-2011 16:14:52