»
»
Công khai Tổ chức - Hành chánh, Quản trị
Tin được đăng vào lúc 10h05' ngày 28 tháng 10 năm 2019
- Kế hoạch tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Kế hoạch thăng hạng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy trình tuyển dụng và xét hết thời gian tập sự đối với viên chức, người lao động Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trực thuộc Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Điều chỉnh đề án vị trí việc làm của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN
- Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và CBCCVC, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Phương hướng, nhiệm vụ của Trường CĐYT Đồng Tháp năm học 2019 - 2020
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy
- Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2020
-  Quyết định về việc ban hành Quy trình sửa chữa, mua sắm tài sản thường xuyên Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức, người lao động tại Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại Trường CĐYT Đồng Tháp
- Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
- Quyết định về việc thực hiện công tác tiếp dân, đối thoiạ trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
- Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch CC, thăng hạng chức danh NN viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
- Công văn v/v phương án mở rộng Trường CĐYT Đồng Tháp
-  Quyết định về việc Quy định biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình Trường CĐYT Đồng Tháp
- Công văn v/v quy hoạch xây dựng trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Đồng Tháp và mở rộng Trường CĐYT Đồng Tháp
- Công văn v/v liên kết đào tạo giữa Trường CĐYT Đồng Tháp và Trường Đại học YTCC năm 2019
- Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp , cao đẳng
-  Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cấp Trưởng phó phòng và tương đương thuộc Trường CĐYT Đồng Tháp, giai doạn 2016 - 2021 và giai doạn 2021 - 2026 (rà soát, bổ sung năm 2019)
- Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
- Quyết định về việc ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định về việc ban hành quy định công tác Chủ nhiệm lớp - Cố vấn học tập Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định về việc ban hành Tiêu chí xét thi đua hàng tháng của Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2019
- Kế hoạch cải cách hành chính của Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2019
- Kế hoạch thực hiện luân chuyên viên chức quản lý cấp phòng và tương đương trực thuộc Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2019
- Kế hoạch thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2019
- Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2019
- Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2019
-  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
- Thành lập tổ thanh tra toàn diện
- Báo cáo kết quả công tác thanhn tra, kiểm tra năm 2018
- Kế hoạch về công tác thanh tra năm 2018
- Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018
- Quyết định thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ
- Quyết định về việc giao tài sản cho Trường CĐYT Đồng Tháp
- Kế hoạch kiểm kê, thẩm định thanh lý tài sản tại các phòng, khoa, trung tâm, phòng thực hành, phòng lý thuyết và kho năm 2018
- Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
- Quyết định về việc thay đổi thành viên tổ thẩm định tài sản thanh lý
- Quyết định về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2018
- Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Trường CĐYT Đồng Tháp - năm 2019
- Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị dự án đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN của Trường CĐYT Đồng Tháp thuộc chương trình mục tiêu giáo dục NN - việc làm và an toàn lao động năm 2018
- Nghi định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật GDNN
- Công văn v/v bố trí nguồn thực hiện dự án đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2019
- Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2019
- Kế hoạch thi thăng hạng và thay đổi chức danh NN đối với CC, VC Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2018
- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường CĐYT Đồng Tháp, thuộc chương trình mục tiêu giáo dục NN - việc làm và an toàn lao động năm 2018
- Quyết định Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của 03 trường: CĐYT Đồng Tháp, CĐCĐ Đồng Tháp, CĐ nghề Đồng Tháp
- Quyết định phê duyệt dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường CĐYT Đồng Tháp, thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động năm 2018
- Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy chế cung cấp thông tin Trường CĐYT Đồng Tháp
- Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
- Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành nội quy cơ quan Trường CĐYT Đồng Tháp
- Nghi định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
- Quyết định về việ thành lập Hội đồng Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo liên thông  cao đẳng, trung cấp
- Quyết định Ban hành quy chế học sinh - sinh viên
- Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy định công tác chủ nhiệm lớp - cố vấn học tập Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy định in phôi bằng, quản lý, cấp phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của Trường CĐYT Đồng Tháp
- Thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
- Quyết định về việc giao tài sản cho Trường CĐYT Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức viên chức giữ chức vụ từ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- Quyết định Ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy
- Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn lựa chọn giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
- Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017
- Kế hoạch đào tạo cán bộ trình độ sau đại học giai đoạn 2017-2021 Trường CĐYT Đồng Tháp
- Luật tiếp cận thông tin
Ý kiến của bạn:
Nội dung (*)
Họ Tên (*)
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Mã xác nhận (*)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn