Thông tin Gói Thuê dịch vụ vệ sinh từ 15/8/2024 - 15/08/2025

01/07/2024

Công văn số 371/CĐYT-TCHC ngày 01/07/2024 về việc cung cấp báo giá để làm cơ sở phê duyệt dự toán Thuê dịch vụ vệ sinh từ 15/8/2024 - 15/8/2025: Chi tiết

Biên bản xét chọn giá làm cơ sở phệ duyệt dự toán cung cấp dịch vụ vệ sinh từ ngày 15/8/2024 - 15/08/2025: Chi tiết