Thông tin gói thầu mua sắm hóa chất, dược liệu, dụng cụ chuyên môn, vật tư y tế

25/06/2024

Công văn 355/CĐYT-TCHC ngày 25/6/2024 về việc cung cấp báo giá làm cơ sở phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm hóa chất, dược liệu, dụng cụ chuyên môn, vật tư y tế: Chi tiết

Biên bản xét chọn giá làm cơ sở phê duyệt dự toán cung cấp hóa chất, dược liệu, dụng cụ chuyên môn, vật tư y tế: Chi tiết

Quyết định số 269 ngày 17/7/2024 v/v phê duyêt dự toán gói thầu cung cấp hóa chất, dược liệu, dụng cụ chuyên môn, vật tư y tế: Chi tiết