Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường

1. Hội đồng trường: Bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Thư ký và các thành viên.2. Lãnh đạo Trường: Gồm Hiệu trưởng và 01 đến 03 Phó Hiệu trưởng.3. Các phòng, ban chức năng:    - Phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị.    - Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học.    - ... Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.854.133 - 0277.3.853.750
Fax: 0277.3.859.112
Email: cya@cdytdt.edu.vn