HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRANG TIN NHÀ TRƯỜNG

Thông báo Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/01/2018

THÔNG BÁO:
Kết quả Kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/01/2018.
Xem chi tiết tại đây