HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRANG TIN NHÀ TRƯỜNG

Lịch tuần thứ 29: từ 12/03/2018 đến 18/03/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN 29

Từ 12/03/2018 đến 18/03/2018


NGÀY

NỘI DUNG

T.GIAN

Đ.ĐIỂM

THÀNH PHẦN

P.TRÁCH

BGH

G.CHÚ

THỨ HAI

12/03/18

- Tiếp nhận sinh viên Pháp.

08.00h

HT HC1

- Bs Hồng và nhóm GVHD.

- Sinh viên Pháp.

Cn Hiền

Ths Hưng

 

- Họp về du học Đài Loan.

09.00h

UBND tỉnh

 

Ths Vinh

Ds Ngọc

 

- Hội thảo Việt-Pháp về chăm sóc người cao tuổi.

10.00h

2.7.D

- Theo kế hoạch.

Ths Hoà

Ths Uyên

Bs Cừu

 

- Họp Đảng uỷ tháng 3.

15.00h

VPĐU

- Các Đảng uỷ viên.

Cn Trường

Ths Hưng

 

THỨ BA

13/03/18

- Chuyên gia ALYT làm việc tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

02 ngày

Theo KH

- Theo kế hoạch.

Ths Uyên

 

 

- Làm việc với Hiệp hội Đài-Việt.

09.00h

P.HT

- Ds Sơn, Ths Uyên.

Ths Vinh

Bs Cừu

Ds Ngọc

 

Họp HĐ giao ban:

1. Thông qua Bước 4 bổ nhiệm viên chức quản lý Phòng, Khoa, TT.

2. Rà soát Sơ kết HK1.

3. Rà soát Đối thoại sinh viên.

15.00h

HC1

- Thành phần giao ban.

 

Ds Sơn

Ths Hoà

Ks Hằng

BGH

 

THỨ TƯ

14/03/18

- Làm việc với TSUKUI.

16.00h

P.HT

- Ths Uyên, Cn Lâm.

Ths Vinh

Bs Cừu

 

- Tiễn SV du học Đài Loan.

KH

KH

 

Ths Vinh

Ths Luận

Ds Ngọc

 

THỨ NĂM

15/03/18

- Tiếp và làm việc đoàn khảo sát bổ sung đất của UBND tỉnh.

10.00h

2.7.D

- Đoàn UB tỉnh: 02 PCT, VPUB, Sở XD, Sở VHTTDL.

- Các Sở (CĐYT mời): YT, LĐTB, TTQH, Ban QLDA.

- ĐD: P.ĐT, P.TCKT, P.TT.

- Ban XDCB trường.

Ds Sơn

BGH

P.TCHC phát thư mời

Làm việc với 12 Phòng Y tế:

- Tuyển sinh liên thông Dược CĐ.

- Cập nhật kiến thức Y khoa.

15.00h

2.7.D

- 12 Phòng Y tế.

- Ths Luận, Ths Vinh.

Ths Hoà

Bs Cừu

 

THỨ SÁU

16/03/18

- Làm việc với ALYT.

08.00h

P.HT

- Ths Hoà, Bs Hồng, Bs Chí.

Ths Uyên

Cn Hiền

Bs Cừu

 

- Sơ kết học kỳ 1.

13.30h

HT 200

- Thành phần giao ban.

- Tất cả GV và GVCN.

- Đại diện BCS các lớp.

Ths Hoà

BGH

 

- Làm việc với SYT về Hội thảo KAIGO.

13.30h

P.HT

- Mời SYT: BGĐ, NVY.

Ths Vinh

Bs Cừu

TTHTSV phát thư mời SYT.

THỨ BẢY

17/03/18

- Đối thoại sinh viên năm 2018.

08.00h

HT 500

- Đại diện các lớp (P.CTSV chọn lựa).

- Tất cả GVCN.

- Thành phần giao ban.

Ks Hằng

BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

18/03/18